Правна изјава

Информациите и упатствата содржани во оваа веб страна се исклучиво од информативен карактер. Тие не претставуваат правен совет врз основа на кој може да се поведат управни и судски и постапки за заштита на правата и интересите за заинтересираните лица. Правен совет за определено правно прашање може да обезбеди исклучиво адвокат или во одредени случаи предвидени со Законот за бесплатна правна помош, овластени здруженија и правни клиники за обезбедување на правна помош.